Wersja z 2015-11-27

Podział systematyczny zwierząt

Część poprzednia Spis treści Część następna

Różne podziały systematyczne zwierząt

Adoutte et al., 2002 typ Nielsen, 2003
  Porifera – gąbki  
  Placozoa – płaskowce  
  Cnidaria – parzydełkowce  
  Myxozoa – myksosporidiowce  
  Ctenophora – żebropławy  
  Orthonectida – prostopływce  
  Dicyemida – rombowce  
Proto­stomia E
c
d
y
s
o
z
o
a
  Gastrotricha – brzuchorzęski   Cyclo­neuralia E
c
d
y
s
o
z
o
a
  A
r
t
i
c
u
l
a
t
a
Schizo­coelia P
r
o
t
o
s
t
o
m
i
a
B
i
l
a
t
e
r
a
l
i
a
  Loricifera – kolczugowce   Scalido­phora  
  Kinorhyncha – ryjkogłowy, szczotkoryjce
Priapulida – niezmogowce  
  Nematoda – nicienie  
  Nematomorpha – nitnikowce
  Arthropoda – stawonogi   Pan­arthro­poda
  Tardigrada – niesporczaki
  Onychophora – pazurnice, pratchawce  
L
o
p
h
o
t
r
o
c
h
o
z
o
a
  Annelida – pierścienice  
  Mollusca – mięczaki  
  Sipuncula – sikwiaki  
  Acoelomorpha     Paren­chymia
Platyhelminthes – płazińce
  Nemertini – wstężniaki  
  Lobatocerebrida    
  Gnathostomulida – szczękogębe     Gnathi­fera
  Rotifera – wrotki  
  Acanthocephala – kolcogłowy
  Micrognathozoa – drobnoszczękie
  Chaetognatha – szczecioszczękie  
  Cycliophora – lejkogębce     Bryo­zoa (s.l.)
Kamptozoa = Entoprocta – kielichowate, kielichowce
  Bryozoa (s.str.) = Ectoprocta – mszywioły  
  Phoronida – kryzelnice     D
e
u
t
e
r
o
s
t
o
m
i
a
Brachiopoda – ramienionogi
Deutero­stomia     Xenoturbellida    
  Echinodermata – szkarłupnie     Neo­renalia
  Hemichordata – półstrunowce Pterobranchia – pióroskrzelne  
Enteropneusta – jelitodyszne  
  Chordata – strunowce

Błaszak
ekdyzon * jamy ciała
pkr. ndz. dz. pdz. sekcja nadtyp typ nadtyp sekcja nds. pdz. dz. ndz. pkr.
Para­zoa Porifera Para­zoa
E
p
i
t
h
e
l
i
o
z
o
a
Placo­zoa Placozoa Placo­zoa E
p
i
t
h
e
l
i
o
z
o
a
E
u
m
e
t
a
z
o
a
Radiata Cnidaria Radiata E
u
m
e
t
a
z
o
a
Myxozoa
Biradiata Ctenophora Biradiata
B
i
l
a
t
e
r
a
l
i
a
inc.sed. Orthonectida inc.sed. Pseudo­coelo­mata I A­coelo­mata I Proto­stomia = Gastro­neuralia B
i
l
a
t
e
r
a
l
i
a
inc.sed. Dicyemida inc.sed.
Lopho­trocho­zoa Platy­zoa Paren­chymia Acoelomorpha   Paren­chymia I
Xenoturbellida  
Platyhelminthes  
  Cycliophora inc.sed. Pseudo­coelo­mata II
  Kamptozoa inc.sed.
Gnathi­fera Gnathostomulida Gnathi­fera
Rotifera
Acanthocephala
Micrognathozoa
inc.sed. Gastrotricha Nemat­helminthes I
inc.sed. Lobatocerebrida inc.sed.
Lopho­phorata Phoronida Lopho­phorata Entero­coelia Coelo­mata I
Bryozoa
Brachiopoda
Trocho­zoa   Nemertini   Paren­chymia II A­coelo­mata II
Neo­trocho­zoa Sipuncula inc.sed. Schizo­coelia Coelo­mata II
Mollusca Lacuni­fera
Annelida Arti­culata
Ecdyso­zoa Pan­arthro­poda Onychophora
Tardigrada
Arthropoda
Cyclo­neuralia Scalido­phora = Cephalo­rhyncha Loricifera Scalido­phora Pseudo­coelo­mata III A­coelo­mata III
Kinorhyncha
Priapulida
Nemato­ida = Nemato­zoa Nematoda Nemat­helminthes II
Nematomorpha
Deutero­stomia Archi­coelo­mata = Tri­meria Chaetognatha inc.sed. Archi­coelo­mata = Tri­meria Deutero­stomia = Entero­coelia
Echinodermata  
Hemichordata  
Noto­neuralia = Myo­meria Chordata   Noto­neuralia = Myo­meria

Błaszak
ekdyzon * Spiralia
pkr. ndz. dz. pdz. sekcja nadtyp typ nadtyp pdsk. sekcja pdz. dz. ndz. pkr.
Para­zoa Porifera Para­zoa
E
p
i
t
h
e
l
i
o
z
o
a
Placo­zoa Placozoa Placo­zoa E
p
i
t
h
e
l
i
o
z
o
a
E
u
m
e
t
a
z
o
a
Radiata Cnidaria Radiata E
u
m
e
t
a
z
o
a
Myxozoa
Biradiata Ctenophora Biradiata
B
i
l
a
t
e
r
a
l
i
a
inc.sed. Orthonectida? inc.sed. Gnathi­fera Spiralia I Proto­stomia = Gastro­neuralia B
i
l
a
t
e
r
a
l
i
a
inc.sed. Dicyemida? inc.sed.
Lopho­trocho­zoa inc.sed. Lobatocerebrida? inc.sed.
Platy­zoa   Cycliophora? inc.sed.
  Kamptozoa inc.sed.
Gnathi­fera Gnathostomulida  
Rotifera?
Acanthocephala?
Micrognathozoa?
Paren­chymia Acoelomorpha?   Paren­chymia I
Xenoturbellida?
Platyhelminthes
inc.sed. Gastrotricha ! Nemat­helminthes I Asc­helminthes I
Lopho­phorata Phoronida Lopho­phorata Radialia = Entero­coelia
Bryozoa
Brachiopoda
Trocho­zoa   Nemertini   Paren­chymia II Spiralia II
Neo­trocho­zoa Sipuncula inc.sed. Schizo­coelia
Mollusca Lacuni­fera
Annelida Arti­culata
Ecdyso­zoa Pan­arthro­poda Onychophora?
Tardigrada?
Arthropoda?
Cyclo­neuralia Scalido­phora = Cephalo­rhyncha Loricifera Scalido­phora Asc­helminthes II
Kinorhyncha
Priapulida
Nemato­ida = Nemato­zoa Nematoda Nemat­helminthes II
Nematomorpha
Deutero­stomia Archi­coelo­mata = Tri­meria Chaetognatha   Archi­coelo­mata = Tri­meria Deutero­stomia = Entero­coelia
Echinodermata
Hemichordata
Noto­neuralia = Myo­meria Chordata   Noto­neuralia = Myo­meria

Uwaga: Bruzdkowanie spiralne występuje tylko u przedstawicieli niektórych typów zaliczanych tutaj do Spiralia.
Te, u których nie zostało ono jednoznacznie potwierdzone, oznaczono pytajnikiem.
Ponadto bruzdkowanie spiralne stwierdzono u Gastrotricha (oznaczone wykrzyknikiem).

Błaszak
jamy ciała * Spiralia
pkr. ndz. dz. pdz. nds. sekcja nadtyp typ nadtyp pdsk. sekcja pdz. dz. ndz. pkr.
Para­zoa Porifera Para­zoa
E
p
i
t
h
e
l
i
o
z
o
a
Placo­zoa Placozoa Placo­zoa E
p
i
t
h
e
l
i
o
z
o
a
E
u
m
e
t
a
z
o
a
Radiata Cnidaria Radiata E
u
m
e
t
a
z
o
a
Myxozoa
Biradiata Ctenophora Biradiata
B
i
l
a
t
e
r
a
l
i
a
Proto­stomia = Gastro­neuralia A­coelo­mata Pseudo­coelo­mata Scalido­phora Loricifera Scalido­phora Asc­helminthes Proto­stomia = Gastro­neuralia B
i
l
a
t
e
r
a
l
i
a
Kinorhyncha
Priapulida
Nemat­helminthes Gastrotricha ! Nemat­helminthes
Nematoda
Nematomorpha
inc.sed. Orthonectida? inc.sed. Gnathi­fera Spiralia
inc.sed. Dicyemida? inc.sed.
inc.sed. Lobatocerebrida? inc.sed.
inc.sed. Cycliophora? inc.sed.
inc.sed. Kamptozoa inc.sed.
Gnathi­fera Gnathostomulida  
Rotifera?
Acanthocephala?
Micrognathozoa?
Paren­chymia   Acoelomorpha?   Paren­chymia
Xenoturbellida?
Platyhelminthes
Nemertini
Coelo­mata Schizo­coelia inc.sed. Sipuncula inc.sed. Schizo­coelia
Lacuni­fera Mollusca Lacuni­fera
Arti­culata Annelida Arti­culata
Onychophora?
Tardigrada?
Arthropoda?
Entero­coelia Lopho­phorata Phoronida Lopho­phorata Radialia = Entero­coelia
Bryozoa
Brachiopoda
Deutero­stomia = Entero­coelia Archi­coelo­mata = Tri­meria inc.sed. Chaetognatha   Archi­coelo­mata = Tri­meria Deutero­stomia = Entero­coelia
  Echinodermata
  Hemichordata
Noto­neuralia = Myo­meria   Chordata   Noto­neuralia = Myo­meria

Podział zastosowany w angielskiej Wikipedii, stan na dzień 26.11.2015
  Dendrogramma (inc.sed.)
  Monoblastozoa (dubii)
  Ctenophora
    Porifera
    Placozoa
Planulozoa   Cnidaria*
Bilateria Protostomia Spiralia* Gnathifera Platyzoa Syndermata*
Gnathostomulida
Micrognathozoa
Platytrochozoa Rouphozoa Platyhelminthes
Gastrotricha
Lophotrochozoa   Trochozoa Nemertea
  Mollusca
  Annelida*
  Orthonectida*
  Dicyemida*
Lophophorata Brachiopoda
Phoronida
Polyzoa Bryozoa*
  Entoprocta*
Cycliophora
Ecdysozoa Scalidophora Kinorhyncha
Loricifera
Priapulida
Nematoida Nematoda
Nematomorpha
Panarthropoda Onychophora
Tardigrada
Arthropoda*
inc.sed. Xenacoelomorpha* Acoelomorpha*
Xenoturbellida
  Chaetognatha*
Deuterostomia Ambulacraria Echinodermata
Hemichordata
  Chordata*

Uwagi:


Tabela zbiorcza Bilateralia
  Deuterostomia inc.sed. Protostomia
Spiralia Ecdysozoa
Gnathifera Rouphozoa Trochozoa Polyzoa Scalidophora Nematoida Panarthropoda
Notoneuralia Chordata                
Archicoelomata Echinodermata
Hemichordata
Chaetognatha              
Enterocoelia         Phoronida
Brachiopoda
Bryozoa      
Schizocoelia         Annelida
Sipuncula
Mollusca
      Onychophora
Tardigrada
Arthropoda
Pseudocoelomata     Gnathostomulida
Rotifera
Acanthocephala
Micrognathozoa
Gastrotricha Orthonectida
Dicyemida
Lobatocerebrida
Cycliophora
Kamptozoa
Loricifera
Kinorhyncha
Priapulida
Nematoda
Nematomorpha
 
Parenchymia   Acoelomorpha
Xenoturbellida
  Platyhelminthes Nemertini        


Część poprzednia Spis treści Część następna

Część poprzedniaWstęp do artykułuInne artykuły z dziedziny biologiiStrona główna witrynyCzęść następna