Jeśli twoja przeglądarka nie akceptuje polecenia Object, wczytaj ten dokument

Czasowniki nieregularne

I forma
Infinitive
II forma
Past Tense
III forma
Past Participle
znaczenie
abide [əˈbɑɪd] abode [əˈbəʊd],
abided [əˈbɑɪdɪd]
abode [əˈbəʊd],
abided [əˈbɑɪdɪd],
abidden [əˈbɪdn̩]
znosić, wytrzymywać, trwać, pozostawać, mieszkać, przestrzegać, dotrzymać obietnicy
arise [əˈɹɑɪz] arose [əˈɹəʊz] arisen [əˈɹɪzn̩] powstawać, pojawiać się, nadarzać się
awake [əˈweɪk] awoke [əˈwəʊk] awaked [əˈweɪkt],
awoke [əˈwəʊk],
awoken [əˈwəʊkn̩]
budzić (się)
babysit [ˈbeɪbɪˌsɪt] babysat [ˈbeɪbɪˌsæt] babysat [ˈbeɪbɪˌsæt] opiekować się małym dzieckiem
backslide [ˈbækˌslɑɪd] backslid [ˈbækˌslɪd] backslid [ˈbækˌslɪd],
backslidden [ˈbækˌslɪdn̩]
powrócić do nałogu
be [biː]
– am [æm, əm]
– ’m [m]
– is [ɪz]
– ’s [z], [s]
– isn’t [ˈɪzn̩t]
– are [ɑː], [ə]
– ’re [ə]
– aren’t [ɑːnt]
– was [wɒz, wəz]
– wasn’t [ˈwɒzn̩t]
– were [wɜː, wə]
– weren’t [wɜːnt]
been [biːn, bɪn] być
bear [bɛə] bore [boː] born [boːn] rodzić
bear [bɛə] bore [boː] borne [boːn] nosić, znosić, dźwigać
beat [biːt] beat [biːt] beaten [ˈbiːtn̩] bić, tłuc, zbić, pobić, uderzać, pokonywać, trzepać, dobijać się
become [bɪˈkʌm] became [bɪˈkeɪm] become [bɪˈkʌm] stawać się, zostawać, wypadać
befall [bɪˈfoːl] befell [bɪˈfel] befallen [bɪˈfoːln̩] zdarzać się, przytrafiać się, spotkać
beget [bɪˈget] begot [bɪˈgɒt] begotten [bɪˈgɒtn̩] rodzić, powodować, wywoływać, zrodzić
begin [bɪˈgɪn] began [bɪˈgæn] begun [bɪˈgʌn] zaczynać (się), rozpoczynać (się)
behold [bɪˈhəʊld] beheld [bɪˈheld] beheld [bɪˈheld] spostrzegać, patrzeć, ujrzeć
bend [bend] bent [bent] bent [bent] zginać (się), pochylać (się), przeginać, wić się
bereave [bɪˈɹiːv] bereft [bɪˈɹeft],
bereaved [bɪˈɹiːvd]
bereft [bɪˈɹeft],
bereaved [bɪˈɹiːvd]
pozbawiać, osamotniać, osierocać
beseech [bɪˈsiːtʃ] besought [bɪˈsoːt],
beseeched [bɪˈsiːtʃt]
besought [bɪˈsoːt],
beseeched [bɪˈsiːtʃt]
błagać, zaklinać, upraszać
beset [bɪˈset] beset [bɪˈset] beset [bɪˈset] dręczyć, prześladować, napastować, oblegać, osaczać, otaczać, zagradzać
bespeak [bɪˈspiːk] bespoke [bɪˈspəʊk] bespoken [bɪˈspəʊkn̩] zamawiać, świadczyć
bestrew [bɪˈstɹuː] bestrewed [bɪˈstɹuːd] bestrewn [bɪˈstɹuːn],
bestrewed [bɪˈstɹuːd]
posypywać, rozsypywać
bestride [bɪˈstɹɑɪd] bestrode [bɪˈstɹəʊd] bestridden [bɪˈstɹɪdn̩] rozkraczać się, siadać okrakiem, dosiadać
bet [bet] bet [bet],
betted [ˈbetɪd]
bet [bet],
betted [ˈbetɪd]
zakładać się (iść o zakład), stawiać (na coś)
betake [bɪˈteɪk] betook [bɪˈtʊk] betaken [bɪˈteɪkn̩] uciekać, udawać się (dokądś), uciekać się (do czegoś)
bethink [bɪˈθɪŋk] bethought [bɪˈθoːt] bethought [bɪˈθoːt] zastanawiać się, rozważać
bid [bɪd] bade [bæd], [beɪd],
bid [bɪd]
bidden [ˈbɪdn̩],
bid [bɪd],
bade [bæd], [beɪd]
kazać, rozkazywać, licytować, zaoferować cenę
bide [bɑɪd] bided [ˈbɑɪdɪd],
bode [bəʊd]
bided [ˈbɑɪdɪd] pozostawać, czekać, oczekiwać
bind [bɑɪnd] bound [baʊnd] bound [baʊnd] wiązać, przywiązywać, związywać, uwiązywać, oprawiać, obszywać
bite [bɑɪt] bit [bɪt] bitten [ˈbɪtn̩],
bit [bɪt]
gryźć, kąsać, przygryzać, nadgryzać, odgryzać, trawić, szczypać
bleed [bliːd] bled [bled] bled [bled] krwawić, puszczać krew, ulatniać się, ciągnąć pieniądze
blend [blend] blended [ˈblendɪd],
blent [blent]
blended [ˈblendɪd],
blent [blent]
mieszać (się), zlewać się
bless [bles] blest [blest],
blessed [blest]
blest [blest],
blessed [blest]
błogosławić
blow [bləʊ] blew [bluː] blown [bləʊn] dmuchać, dąć, wiać, wysiąkiwać, sapać, dyszeć; rozkwitać
bottle-feed [ˈbɒtl̩ˌfiːd] bottle-fed [ˈbɒtl̩ˌfed] bottle-fed [ˈbɒtl̩ˌfed] karmić sztucznie (z butelki)
break [bɹeɪk] broke [bɹəʊk] broken [bɹəʊkn̩] łamać (słowo, przedmiot, nogę), tłuc, gruchotać, rwać, rozbijać
breast-feed [ˈbɹestˌfiːd] breast-fed [ˈbɹestˌfed] breast-fed [ˈbɹestˌfed] karmić naturalnie (piersią)
breed [bɹiːd] bred [bɹed] bred [bɹed] hodować, wychowywać, płodzić, rozmnażać
bring [bɹɪŋ] brought [bɹoːt] brought [bɹoːt] przynosić, przywozić, przyprowadzać, sprowadzać, nanosić, zmuszać się
broadcast [ˈbɹoːdˌkɑːst] broadcast [ˈbɹoːdˌkɑːst],
broadcasted [ˈbɹoːdˌkɑːstɪd]
broadcast [ˈbɹoːdˌkɑːst],
broadcasted [ˈbɹoːdˌkɑːstɪd]
transmitować, emitować, nadawać (przez radio), rozgłaszać
browbeat [ˈbɹaʊˌbiːt] browbeat [ˈbɹaʊˌbiːt] browbeaten [ˈbɹaʊˌbiːtn̩] zastraszać, terroryzować, zmuszać, onieśmielać
build [bɪld] built [bɪlt] built [bɪlt] budować, konstruować, wznosić (dom)
burn [bɜːn] burnt [bɜːnt],
burned [bɜːnd]
burnt [bɜːnt],
burned [bɜːnd]
płonąć, palić, parzyć, wypalać, przypalać, podpalać, spalać, pałać, świecić, opalać się
burst [bɜːst] burst [bɜːst] burst [bɜːst] pękać, rozlatywać się, wybuchać, rozrywać, wysadzać, rozsadzać
bust [bʌst] bust [bʌst],
busted [ˈbʌstɪd]
bust [bʌst],
busted [ˈbʌstɪd]
rozbijać, rozwalać, przymykać, aresztować, bankrutować
buy [bɑɪ] bought [boːt] bought [boːt] kupować, nabywać
caretake [ˈkɛəˌteɪk] caretook [ˈkɛəˌtʊk] caretaken [ˈkɛəˌteɪkn̩] dozorować
cast [kɑːst] cast [kɑːst] cast [kɑːst] rzucać (kamień, spojrzenie, czar), ciskać, obsadzać, oddawać głos
catch [kætʃ] caught [koːt] caught [koːt] łapać, chwytać, łowić, zarazić się
chide [tʃɑɪd] chid [tʃɪd],
chided [ˈtʃɑɪdɪd]
chidden [ˈtʃɪdn̩],
chided [ˈtʃɑɪdɪd]
łajać, karcić, besztać, strofować, dawać burę
choose [tʃuːz] chose [tʃəʊz] chosen [ˈtʃəʊzn̩] wybierać, postanawiać, typować
cleave [kliːv] clove [kləʊv],
cleft [kleft],
cleaved [kliːvd]
cloven [ˈkləʊvn̩],
cleft [kleft],
cleaved [kliːvd]
rozłupywać
cling [klɪŋ] clung [klʌŋ] clung [klʌŋ] lgnąć, przywierać, przylgnąć, przyczepiać się, trzymać (się) kurczowo
clothe [kləʊð] clothed [kləʊðd],
clad [klæd]
clothed [kləʊðd],
clad [klæd]
ubierać (się)
come [kʌm] came [keɪm] come [kʌm] przychodzić, przyjeżdżać, przylatywać, przybywać, zbliżać się, nadciągać
cost [kɒst] cost [kɒst] cost [kɒst] kosztować
countersink [ˈkaʊntəˌsɪŋk] countersank [ˈkaʊntəˌsæŋk],
countersunk [ˈkaʊntəˌsʌŋk]
countersunk [ˈkaʊntəˌsʌŋk],
countersunken [ˈkaʊntəˌsʌŋkn̩]
nawiercać
creep [kɹiːp] crept [kɹept] crept [kɹept] pełzać, czołgać się, skradać się, wkradać się, cierpnąć
crossbreed [ˈkɹɒsˌbɹiːd] crossbred [ˈkɹɒsˌbɹed] crossbred [ˈkɹɒsˌbɹed] krzyżować, hybrydyzować
crosscut [ˈkɹɒsˌkʌt] crosscut [ˈkɹɒsˌkʌt] crosscut [ˈkɹɒsˌkʌt] ciąć w poprzek, montować równolegle
crow [kɹəʊ] crowed [kɹəʊd],
crew [kɹuː]
crowed [kɹəʊd] piać
cut [kʌt] cut [kʌt] cut [kʌt] ciąć, kroić, przecinać, obierać, kosić, kaleczyć (się)
dare [dɛə] dared [dɛəd],
durst [dɜːst]
dared [dɛəd],
durst [dɜːst]
śmieć, nie bać się, odważyć się
deal [diːl] dealt [delt] dealt [delt] zajmować się, postępować, handlować, traktować, dotyczyć, rozdawać, dzielić, rozdzielać
defreeze [ˌdiːˈfɹiːz] defroze [ˌdiːˈfɹəʊz] defrozen [ˌdiːˈfɹəʊzn̩] rozmrażać, odmrażać
dig [dɪg] dug [dʌg] dug [dʌg] kopać (w ziemi), ryć, grzebać, poszukiwać
dive [dɑɪv] dived [dɑɪvd],
dove [dəʊv]
dived [dɑɪvd] nurkować, zanurzać się
do [duː], [dʊ], [də], [d]
– don’t [dəʊnt]
– does [dʌz], [dəz]
– doesn’t [ˈdʌzn̩t]
did [dɪd]
– didn’t [ˈdɪdn̩t]
done [dʌn] robić, czynić, zajmować się, postępować, przyrządzić, sprzątać (pokój)
draw [dɹoː] drew [dɹuː] drawn [dɹoːn] rysować, kreślić, ciągnąć, wyciągać, losować, ssać, rwać
dream [dɹiːm] dreamt [dɹemt],
dreamed [dɹiːmd]
dreamt [dɹemt],
dreamed [dɹiːmd]
śnić, mieć sen, marzyć
drink [dɹɪŋk] drank [dɹæŋk] drunk [dɹʌŋk] pić
drive [dɹɑɪv] drove [dɹəʊv] driven [ˈdɹɪvn̩] prowadzić pojazd, kierować, jechać, zawozić, gnać, pędzić
dwell [dwel] dwelt [dwelt],
dwelled [dweld]
dwelt [dwelt],
dwelled [dweld]
mieszkać, zamieszkiwać
eat [iːt] ate [et] eaten [ˈiːtn̩] jeść, spożywać
fall [foːl] fell [fel] fallen [ˈfoːln̩] upadać, spadać, przewracać się, ulegać (pokusie)
feed [fiːd] fed [fed] fed [fed] karmić, żywić, paść
feel [fiːl] felt [felt] felt [felt] czuć (się)
fight [fɑɪt] fought [foːt] fought [foːt] walczyć, bić (się)
find [fɑɪnd] found [faʊnd] found [faʊnd] znajdować, odkrywać, stwierdzać
fit [fɪt] fitted [faʊnd],
fit [fɪt]
found [faʊnd],
fit [fɪt]
pasować (kształtem), dostosowywać, wyposażać, umieszczać, montować
flee [fliː] fled [fled] fled [fled] uciekać, unikać, zbiec
fling [flɪŋ] flung [flʌŋ] flung [flʌŋ] rzucać (się), wypadać, ciskać
fly [flɑɪ] flew [fluː] flown [fləʊn] latać
forbear [foːˈbɛə] forbore [foːˈboː] forborne [foːˈboːn] powstrzymywać się, być cierpliwym, zaniechać
forbid [fəˈbɪd] forbade [fəˈbeɪd],
forbad [fəˈbæd]
forbidden [fəˈbɪdn̩] zakazać, zabraniać, nie pozwalać
force-feed [ˈfoːsˌfiːd] force-fed [ˈfoːsˌfed] force-fed [ˈfoːsˌfed] karmić na siłę (wbrew woli)
forecast [ˈfoːˌkɑːst] forecasted [ˈfoːˌkɑːstɪd],
forecast [ˈfoːˌkɑːst]
forecasted [ˈfoːˌkɑːstɪd],
forecast [ˈfoːˌkɑːst]
zapowiadać, przewidywać, przepowiadać
forego [foːˈgəʊ] forewent [foːˈwent] foregone [foːˈgɒn] przesądzać, poprzedzać
foreknow [foːˈnəʊ] foreknew [foːˈnjuː] foreknown [foːˈnəʊn] przeczuwać
foresee [foːˈsiː] foresaw [foːˈsoː] foreseen [foːˈsiːn] przewidywać
foretell [foːˈtel] foretold [foːˈtəʊld] foretold [foːˈtəʊld] przepowiadać, wróżyć
forget [fəˈget] forgot [fəˈgɒt] forgotten [fəˈgɒtn̩] zapominać
forgive [fəˈgɪv] forgave [fəˈgeɪv] forgiven [fəˈgɪvn̩] wybaczać, darować
forgo [fəˈgəʊ] forwent [fəˈwent] forgone [fəˈgɒn] zrzekać się, obywać się
forsake [foːˈseɪk] forsook [foːˈsʊk] forsaken [foːˈseɪkn̩] opuszczać, porzucać, zaniechać
forswear [foːˈswɛə] forswore [foːˈswoː] forsworn [foːˈswoːn] wypierać się, zrzekać się, wyrzekać się, zaprzeczać, kończyć, zaprzestawać
freeze [fɹiːz] froze [fɹəʊz] frozen [ˈfɹəʊzn̩] marznąć, zamarzać, krzepnąć, mrozić
gainsay [ˌgeɪnˈseɪ] gainsaid [ˌgeɪnˈseɪd] gainsaid [ˌgeɪnˈseɪd] wypierać się, zaprzeczać, kwestionować, podawać w wątpliwość, polemizować
get [get] got [gɒt] got [gɒt],
gotten [ˈgɒtn̩]
dostawać (się), zdobywać, otrzymywać, nabywać, zmuszać, nakłaniać, stawać się
ghostwrite [ˈgəʊstˌɹɑɪt] ghostwrote [ˈgəʊstˌɹəʊt] ghostwritten [ˈgəʊstˌɹɪtn̩] pisać jako ktoś inny
gild [gɪld] gilded [ˈgɪldɪd],
gilt [gɪlt]
gilded [ˈgɪldɪd],
gilt [gɪlt]
pozłacać
gird [gɜːd] girded [ˈgɜːdɪd],
girt [gɜːt]
girded [ˈgɜːdɪd],
girt [gɜːt]
opasywać, przypasywać, podpinać, przypinać, otaczać
give [gɪv] gave [geɪv] given [ˈgɪvn̩] dawać, wręczać, ofiarowywać
go [gəʊ] went [went] gone [gɒn] iść, jechać
grave [gɹeɪv] graved [gɹeɪvd] graved [gɹeɪvd],
graven [ˈgɹeɪvn̩]
ryć, wyryć
grind [gɹɑɪnd] ground [gɹaʊnd] ground [gɹaʊnd] mleć, tłuc, miażdżyć, kruszyć, ostrzyć, szlifować
grow [gɹəʊ] grew [gɹuː] grown [gɹəʊn] rosnąć, wzrastać, sadzić, uprawiać, hodować
hamstring [ˈhæmstɹɪŋ] hamstrung [ˈhæmstɹʌŋ],
hamstringed [ˈhæmstɹɪŋd]
hamstrung [ˈhæmstɹʌŋ],
hamstringed [ˈhæmstɹɪŋd]
kaleczyć, krępować, ograniczać, paraliżować
hang [hæŋ] hung [hʌŋ],
hanged [hæŋd]
hung [hʌŋ],
hanged [hæŋd]
wisieć, wieszać, zawiesić, instalować
regularny tylko w znaczeniuː powiesić na szubienicy
have [hæv], [həv], [əv]
– ’ve [v]
– haven’t [ˈhævn̩t]
– has [hæz], [həz], [əz]
– ’s [z], [s]
– hasn’t [ˈhæzn̩t]
had [hæd], [həd]
– ’d [d]
– hadn’t [ˈhædn̩t]
had [hæd] mieć, posiadać
hear [hɪə] heard [hɜːd] heard [hɜːd] słyszeć
heave [hiːv] heaved [hiːvd],
hove [həʊv]
heaved [hiːvd],
hove [həʊv]
podnosić (się), dźwigać, przepychać
hew [hjuː] hewed [hjuːd] hewn [hjuːn],
hewed [hjuːd]
rąbać, ciosać
hide [hɑɪd] hid [hɪd] hidden [ˈhɪdn̩] chować, skrywać, ukrywać (się)
hit [hɪt] hit [hɪt] hit [hɪt] uderzać, trafiać, natykać się
hold [həʊld] held [held] held [held] trzymać, dzierżawić, wytrzymywać, zatrzymywać
hurt [hɜːt] hurt [hɜːt] hurt [hɜːt] ranić, kaleczyć, boleć, robić krzywdę, szkodzić, obrażać
inlay [ˈɪnleɪ] inlaid [ˈɪnleɪd] inlaid [ˈɪnleɪd] wykładać, wyściełać, inkrustować
input [ˈɪnpʊt] input [ˈɪnpʊt],
inputted [ˈɪnˌpʊtɪd]
input [ˈɪnpʊt],
inputted [ˈɪnˌpʊtɪd]
wkładać, wprowadzić (dane do komputera), dostarczać, zasilać energią
inset [ɪnˈset] inset [ɪnˈset],
insetted [ɪnˈsetɪd]
inset [ɪnˈset],
insetted [ɪnˈsetɪd]
wstawiać, wklejać, wkładać, wykładać (czymś)
interbreed [ˌɪntəˈbɹiːd] interbred [ˌɪntəˈbɹed] interbred [ˌɪntəˈbɹed] krzyżować (organizmy)
interweave [ˌɪntəˈwiːv] interwove [ˌɪntəˈwəʊv] interwoven [ˌɪntəˈwəʊvn̩] przetykać, przeplatać, splatać, tkać
keep [kiːp] kept [kept] kept [kept] przestrzegać, trzymać, zachowywać, chronić
kneel [niːl] knelt [nelt],
knelled [niːld]
knelt [nelt],
knelled [niːld]
klękać, klęczeć
knit [nɪt] knit [nɪt],
knitted [ˈnɪtɪd]
knit [nɪt],
knitted [ˈnɪtɪd]
robić na drutach, dziergać
know [nəʊ] knew [njuː] known [nəʊn] wiedzieć, znać, umieć, poznać
lade [leɪd] laded [ˈleɪdɪd] laden [ˈleɪdn̩],
laded [ˈleɪdɪd]
ładować, obładowywać
lay [leɪ] laid [leɪd] laid [leɪd] kłaść, położyć (zob. niżej pod tabelą)
lead [liːd] led [led] led [led] prowadzić, kierować, wskazywać (drogę)
lean [liːn] leant [lent],
leaned [liːnd]
leant [lent],
leaned [liːnd]
opierać się, skłaniać się, pochylać się, przechylać (się)
leap [liːp] leapt [lept],
leaped [liːpt]
leapt [lept],
leaped [liːpt]
skakać
learn [lɜːn] learnt [lɜːnt],
learned [lɜːnd]
learnt [lɜːnt],
learned [lɜːnd]
uczyć się, dowiadywać się
leave [liːv] left [left] left [left] opuszczać, zostawiać, wyjeżdżać, wychodzić, odchodzić
lend [lend] lent [lent] lent [lent] pożyczać (komuś)
let [let] let [let] let [let] pozwalać, dopuszczać; wynajmować
lie [lɑɪ] lay [leɪ] lain [leɪn] leżeć (zob. niżej pod tabelą)
lie [lɑɪ] lied [lɑɪd] lied [lɑɪd] kłamać (regularny)
light [lɑɪt] lit [lɪt],
lighted [ˈlɑɪtɪd]
lit [lɪt],
lighted [ˈlɑɪtɪd]
świecić, oświetlać, zapalać (się)
load [ləʊd] loaded [ˈləʊdɪd] loaded [ˈləʊdɪd],
loaden [ˈləʊdn̩]
ładować, obciążać
lose [luːz] lost [lɒst] lost [lɒst] gubić (się), tracić, spóźniać się
make [meɪk] made [meɪd] made [meɪd] robić, czynić, wykonywać, tworzyć, wytwarzać, produkować
mean [miːn] meant [ment] meant [ment] znaczyć, oznaczać, mieć na myśli
meet [miːt] met [met] met [met] spotykać (się), widywać (się), poznawać (się)
melt [melt] melted [ˈmeltɪd] melted [ˈmeltɪd],
molten [ˈməʊltn̩]
topić (się), topnieć
misbecome [ˌmɪsbɪˈkʌm] misbecame [ˌmɪsbɪˈkeɪm] misbecome [ˌmɪsbɪˈkʌm] być nieodpowiednim
misbeget [ˌmɪsbɪˈget] misbegot [ˌmɪsbɪˈgɒt] misbegotten [ˌmɪsbɪˈgɒtn̩] źle planować, źle projektować
miscast [ˌmɪsˈkɑːst] miscast [ˌmɪsˈkɑːst] miscast [ˌmɪsˈkɑːst] niewłaściwie obsadzać role
misdeal [ˌmɪsˈdiːl] misdealt [ˌmɪsˈdelt] misdealt [ˌmɪsˈdelt] źle rozdawać karty
misdo [ˌmɪsˈduː]
– misdoes [ˌmɪsˈdʌz]
misdid [ˌmɪsˈdɪd] misdone [ˌmɪsˈdʌn] źle traktować
misfeed [ˌmɪsˈfiːd] misfed [ˌmɪsˈfed] misfed [ˌmɪsˈfed] źle karmić
misgive [ˌmɪsˈgɪv] misgave [ˌmɪsˈgeɪv] misgiven [ˌmɪsˈgɪvn̩] wzbudzać obawy
mishear [ˌmɪsˈhɪə] misheard [ˌmɪsˈhɜːd] misheard [ˌmɪsˈhɜːd] przesłyszeć się, źle usłyszeć
mishit [ˌmɪsˈhɪt] mishit [ˌmɪsˈhɪt] mishit [ˌmɪsˈhɪt] źle uderzać piłkę
misknow [ˌmɪsˈnəʊ] misknew [ˌmɪsˈnjuː] misknown [ˌmɪsˈnəʊn] źle rozumieć
mislay [ˌmɪsˈleɪ] mislaid [ˌmɪsˈleɪd] mislaid [ˌmɪsˈleɪd] zapodziewać, gubić, zarzucać
mislead [ˌmɪsˈliːd] misled [ˌmɪsˈled] misled [ˌmɪsˈled] wprowadzać w błąd, mylić, zwodzić
misread [ˌmɪsˈɹiːd] misread [ˌmɪsˈɹed] misread [ˌmɪsˈɹed] błędnie odczytać, błędnie interpretować
misspell [ˌmɪsˈspel] misspelt [ˌmɪsˈspelt],
misspelled [ˌmɪsˈspeld]
misspelt [ˌmɪsˈspelt],
misspelled [ˌmɪsˈspeld]
pisać błędnie, robić błędy ortograficzne
misspend [ˌmɪsˈspend] misspent [ˌmɪsˈspent] misspent [ˌmɪsˈspent] trwonić, tracić, marnotrawić
mistake [ˌmɪsˈteɪk] mistook [ˌmɪsˈtʊk] mistaken [ˌmɪsˈteɪkn̩] mylić się, źle rozumieć
misunderstand [ˌmɪsʌndəˈstænd] misunderstood [ˌmɪsʌndəˈstʊd] misunderstood [ˌmɪsʌndəˈstʊd] błędnie rozumieć
mow [məʊ] mowed [məʊd] mown [məʊn],
mowed [məʊd]
kosić, ścinać, strzyc
outbid [ˌaʊtˈbɪd] outbade [ˌaʊtˈbæd], [ˌaʊtˈbeɪd],
outbid [ˌaʊtˈbɪd]
outbidden [ˌaʊtˈbɪdn̩],
outbid [ˌaʊtˈbɪd],
outbade [ˌaʊtˈbæd], [ˌaʊtˈbeɪd]
przelicytować
outbreed [ˌaʊtˈbɹiːd] outbred [ˌaʊtˈbɹed] outbred [ˌaʊtˈbɹed] rozmnażać się poza grupą (stadem itd.)
outdo [ˌaʊtˈduː] outdid [ˌaʊtˈdɪd] outdone [ˌaʊtˈdʌn] pokonywać, przewyższać, prześcigać, być lepszym
outfight [ˌaʊtˈfɑɪt] outfought [ˌaʊtˈfoːt] outfought [ˌaʊtˈfoːt] pokonywać w walce
outgo [ˌaʊtˈgəʊ] outwent [ˌaʊtˈwent] outgone [ˌaʊtˈgɒn] przewyższać, prześcigać, wydawać
outgrow [ˌaʊtˈgɹəʊ] outgrew [ˌaʊtˈgɹuː] outgrown [ˌaʊtˈgɹəʊn] wyrastać (z ubrań), przerastać
outride [ˌaʊtˈɹɑɪd] outrode [ˌaʊtˈɹəʊd] outridden [ˌaʊtˈɹɪdn̩] prześcigać, wyprzedzać
outrun [ˌaʊtˈɹʌn] outran [ˌaʊtˈɹæn] outrun [ˌaʊtˈɹʌn] prześcigać, wyprzedzać, dystansować
outsell [ˌaʊtˈsel] outsold [ˌaʊtˈsəʊld] outsold [ˌaʊtˈsəʊld] lepiej się sprzedawać
outshine [ˌaʊtˈʃɑɪn] outshone [ˌaʊtˈʃɒn] outshone [ˌaʊtˈʃɒn] być lepszym, przyćmiewać, zaćmiewać, świecić jaśniej niż; emitować światło
outspeak [ˌaʊtˈspiːk] outspoke [ˌaʊtˈspəʊk] outspoken [ˌaʊtˈspəʊkn̩] mówić otwarcie, bez ogródek
outspend [ˌaʊtˈspend] outspent [ˌaʊtˈspent] outspent [ˌaʊtˈspent] wydawać więcej, za dużo (pieniędzy)
outspread [ˌaʊtˈspɹed] outspread [ˌaʊtˈspɹed] outspread [ˌaʊtˈspɹed] rozpościerać, rozczapierzać
outstand [ˌaʊtˈstænd] outstood [ˌaʊtˈstʊd] outstood [ˌaʊtˈstʊd] wystawać, wyróżniać się
outthink [ˌaʊtˈθɪŋk] outthought [ˌaʊtˈθoːt] outthought [ˌaʊtˈθoːt] przechytrzyć
outwear [ˌaʊtˈwɛə] outwore [ˌaʊtˈwoː] outworn [ˌaʊtˈwoːn] znosić (ubranie)
overbear [ˌəʊvəˈbɛə] overbore [ˌəʊvəˈboː] overborn [ˌəʊvəˈboːn] przezwyciężać, pokonywać, zwyciężać, górować, przemóc
overbid [ˌəʊvəˈbɪd] overbade [ˌəʊvəˈbæd], [ˌəʊvəˈbeɪd],
overbid [ˌəʊvəˈbɪd]
overbidden [ˌəʊvəˈbɪdn̩],
overbid [ˌəʊvəˈbɪd],
overbade [ˌəʊvəˈbæd], [ˌəʊvəˈbeɪd]
przelicytować
overbuild [ˌəʊvəˈbɪld] overbuilt [ˌəʊvəˈbɪlt] overbuilt [ˌəʊvəˈbɪlt] nadbudowywać; zbyt gęsto zabudowywać
overburn [ˌəʊvəˈbɜːn] overburnt [ˌəʊvəˈbɜːnt],
overburned [ˌəʊvəˈbɜːnd]
overburnt [ˌəʊvəˈbɜːnt],
overburned [ˌəʊvəˈbɜːnd]
przypalać
overbuy [ˌəʊvəˈbɑɪ] overbought [ˌəʊvəˈboːt] overbought [ˌəʊvəˈboːt] kupować więcej niż trzeba
overcast [ˌəʊvəˈkɑːst] overcast [ˌəʊvəˈkɑːst] overcast [ˌəʊvəˈkɑːst] chmurzyć się
overcome [ˌəʊvəˈkʌm] overcame [ˌəʊvəˈkeɪm] overcome [ˌəʊvəˈkʌm] pokonywać, przezwyciężać, zwalczać
overdo [ˌəʊvəˈduː] overdid [ˌəʊvəˈdɪd] overdone [ˌəʊvəˈdʌn] przesadzać (w czymś), przemęczyć, przesmażyć
overdraw [ˌəʊvəˈdɹoː] overdrew [ˌəʊvəˈdɹuː] overdrawn [ˌəʊvəˈdɹoːn] przekraczać (stan konta), wystawiać czek bez pokrycia
overdrink [ˌəʊvəˈdɹɪŋk] overdrank [ˌəʊvəˈdɹæŋk] overdrunk [ˌəʊvəˈdɹʌŋk] wypijać za dużo
overdrive [ˌəʊvəˈdɹɑɪv] overdrove [ˌəʊvəˈdɹəʊv] overdriven [ˌəʊvəˈdɹɪvn̩] przemęczyć, jeździć zbyt forsownie
overeat [ˌəʊvəɹˈiːt] overate [ˌəʊvəɹˈet] overeaten [ˌəʊvəɹˈiːtn̩] przejadać się, objadać się
overfeed [ˌəʊvəˈfiːd] overfed [ˌəʊvəˈfed] overfed [ˌəʊvəˈfed] przekarmiać
overfly [ˌəʊvəˈflɑɪ] overflew [ˌəʊvəˈfluː] overflown [ˌəʊvəˈfləʊn] przelatywać nad (czymś)
overgrow [ˌəʊvəˈgɹəʊ] overgrew [ˌəʊvəˈgɹuː] overgrown [ˌəʊvəˈgɹəʊn] zarastać (roślinnością), przerastać
overhang [ˌəʊvəˈhæŋ] overhung [ˌəʊvəˈhʌŋ] overhung [ˌəʊvəˈhʌŋ] zwisać, wisieć nad głową, wystawać
overhear [ˌəʊvəˈhɪə] overheard [ˌəʊvəˈhɜːd] overheard [ˌəʊvəˈhɜːd] podsłuchiwać
overlay [ˌəʊvəˈleɪ] overlaid [ˌəʊvəˈleɪd] overlaid [ˌəʊvəˈleɪd] pokrywać, zakrywać, nakładać
overlie [ˌəʊvəˈlɑɪ] overlay [ˌəʊvəˈleɪ] overlain [ˌəʊvəˈleɪn] przykrywać, dusić własnym ciężarem
overload [ˌəʊvəˈləʊd] overloaded [ˌəʊvəˈləʊdɪd] overloaded [ˌəʊvəˈləʊdɪd],
overloaden [ˌəʊvəˈləʊdn̩],
overladen [ˌəʊvəˈleɪdn̩]
przeładowywać, przeciążać, nadmiernie obciążać
overpay [ˌəʊvəˈpeɪ] overpaid [ˌəʊvəˈpeɪd] overpaid [ˌəʊvəˈpeɪd] przepłacać, nadpłacać
override [ˌəʊvəˈɹɑɪd] overrode [ˌəʊvəˈɹəʊd] overridden [ˌəʊvəˈɹɪdn̩] tratować, lekceważyć, bagatelizować
overrun [ˌəʊvəˈɹʌn] overran [ˌəʊvəˈɹæn] overrun [ˌəʊvəˈɹʌn] najeżdżać, przekraczać granicę
oversee [ˌəʊvəˈsiː] oversaw [ˌəʊvəˈsoː] overseen [ˌəʊvəˈsiːn] nadzorować, doglądać, kontrolować
oversell [ˌəʊvəˈsel] oversold [ˌəʊvəˈsəʊld] oversold [ˌəʊvəˈsəʊld] przechwalać, przeceniać, zawyżać wartość; sprzedawać ponad zapas
overset [ˌəʊvəˈset] overset [ˌəʊvəˈset] overset [ˌəʊvəˈset] martwić, przeszkadzać; ustawiać ponad możliwości
oversew [ˌəʊvəˈsəʊ] oversewed [ˌəʊvəˈsəʊd] oversewn [ˌəʊvəˈsəʊn],
oversewed [ˌəʊvəˈsəʊd]
zszywać ciasnym szwem
overshoot [ˌəʊvəˈʃuːt] overshot [ˌəʊvəˈʃɒt] overshot [ˌəʊvəˈʃɒt] przeregulowywać, przestrzelać, przesadzać z czymś, przejeżdżać za daleko
oversleep [ˌəʊvəˈsliːp] overslept [ˌəʊvəˈslept] overslept [ˌəʊvəˈslept] zaspać, przespać coś
overspend [ˌəʊvəˈspend] overspent [ˌəʊvəˈspent] overspent [ˌəʊvəˈspent] przekraczać budżet, wydawać więcej niż wolno, przepłacić
overstrew [ˌəʊvəˈstɹuː] overstrewed [ˌəʊvəˈstɹuːd] overstrewn [ˌəʊvəˈstɹuːn],
overstrewed [ˌəʊvəˈstɹuːd]
nadmiernie rozpraszać, rozrzucać, rozsypywać
overtake [ˌəʊvəˈteɪk] overtook [ˌəʊvəˈtʊk] overtaken [ˌəʊvəˈteɪkn̩] dopędzać, doganiać, prześcigać, wyprzedzać, zaskakiwać
overthrow [ˌəʊvəˈθɹəʊ] overthrew [ˌəʊvəˈθɹuː] overthrown [ˌəʊvəˈθɹəʊn] burzyć, obalać, powalać, doprowadzać do upadku, zadawać klęskę
overwind [ˌəʊvəˈwɑɪnd] overwound [ˌəʊvəˈwaʊnd] overwound [ˌəʊvəˈwaʊnd] przekręcać spężynę
overwrite [ˌəʊvəˈɹɑɪt] overwrote [ˌəʊvəˈɹəʊt] overwritten [ˌəʊvəˈɹɪtn̩] nadpisać, zastąpić (w tekście)
partake [pɑːˈteɪk] partook [pɑːˈtʊk] partaken [pɑːˈteɪkn̩] brać udział, uczestniczyć; posilać się
pay [peɪ] paid [peɪd] paid [peɪd] płacić
photoset [ˈfəʊtəʊˌset] photoset [ˈfəʊtəʊˌset] photoset [ˈfəʊtəʊˌset] wykonywać fotoskład
plead [pliːd] pleaded [ˈpliːdɪd],
pled [pled]
pleaded [ˈpliːdɪd],
pled [pled]
błagać, argumentować, powoływać się, przytaczać, bronić przed sądem
prepay [ˌpɹiːˈpeɪ] prepaid [ˌpɹiːˈpeɪd] prepaid [ˌpɹiːˈpeɪd] przedpłacać
preset [ˌpɹiːˈset] preset [ˌpɹiːˈset] preset [ˌpɹiːˈset] wstępnie ustawiać
preshrink [ˌpɹiːˈʃɹɪŋk] preshrank [ˌpɹiːˈʃɹæŋk],
preshrunk [ˌpɹiːˈʃɹʌŋk]
preshrunk [ˌpɹiːˈʃɹʌŋk],
preshrunken [ˌpɹiːˈʃɹʌŋkn̩]
dekatyzować (obkurczać tkaninę, by zapobiec jej zbieganiu się)
proofread [ˈpɹuːfˌɹiːd] proofread [ˈpɹuːfˌɹed] proofread [ˈpɹuːfˌɹed] robić korektę tekstu
prove [ˈpɹuːv] proved [pɹuːvd] proved [pɹuːvd], proven [ˈpɹuːvn̩] dowodzić, udowadniać, wykazywać, wypróbowywać
put [pʊt] put [pʊt] put [pʊt] kłaść, stawiać, umieszczać, wkładać
quit [kwɪt] quit [kwɪt],
quitted [ˈkwɪtɪd]
quit [kwɪt],
quitted [ˈkwɪtɪd]
opuszczać, wyjeżdżać, żegnać, odchodzić, rzucać pracę, rezygnować, przestać
read [ɹiːd] read [ɹed] read [ɹed] czytać
rebind [ˌɹiːˈbɑɪnd] rebound [ˌɹiːˈbaʊnd] rebound [ˌɹiːˈbaʊnd] powtórnie oprawiać książkę
rebroadcast [ˌɹiːˈbɹoːdˌkɑːst] rebroadcast [ˌɹiːˈbɹoːdˌkɑːst] rebroadcast [ˌɹiːˈbɹoːdˌkɑːst],
rebroadcasted [ˌɹiːˈbɹoːdˌkɑːstɪd]
powtórnie transmitować
rebuild [ˌɹiːˈbɪld] rebuilt [ˌɹiːˈbɪlt] rebuilt [ˌɹiːˈbɪlt] odbudowywać
recast [ˌɹiːˈkɑːst] recast [ˌɹiːˈkɑːst] recast [ˌɹiːˈkɑːst] przetapiać, przerabiać, przekształcać; najmować aktora do nowej roli, najmować nowego aktora
reclothe [ˌɹiːˈkləʊð] reclothed [ˌɹiːˈkləʊðd],
reclad [ˌɹiːˈklæd]
reclothed [ˌɹiːˈkləʊðd],
reclad [ˌɹiːˈklæd]
powtórnie (się) ubierać, przebierać (się)
recut [ˌɹiːˈkʌt] recut [ˌɹiːˈkʌt] recut [ˌɹiːˈkʌt] powtórnie ciąć
redo [ˌɹiːˈduː]
– redoes [ˌɹiːˈdʌz]
redid [ˌɹiːˈdɪd] redone [ˌɹiːˈdʌn] przywracać, ponawiać, przerabiać, poprawiać, zmieniać
redraw [ˌɹiːˈdɹoː] redrew [ˌɹiːˈdɹuː] redrawn [ˌɹiːˈdɹoːn] przerysowywać
reeve [ɹiːv] rove [ɹəʊv],
reeved [ɹiːvd]
rove [ɹəʊv],
reeved [ɹiːvd]
przepuszczać linę przez blok
refeed [ˌɹiːˈfiːd] refed [ˌɹiːˈfed] refed [ˌɹiːˈfed] powtórnie karmić
regrind [ˌɹiːˈgɹɑɪnd] reground [ˌɹiːˈgɹaʊnd] reground [ˌɹiːˈgɹaʊnd] ponownie mleć, tłuc, miażdżyć, kruszyć, ostrzyć, szlifować
rehear [ˌɹiːˈhɪə] reheard [ˌɹiːˈhɜːd] reheard [ˌɹiːˈhɜːd] ponownie słyszeć
relay [ˌɹiːˈleɪ] relaid [ˌɹiːˈleɪd] relaid [ˌɹiːˈleɪd] ponownie kłaść, układać; organizować zmiany; retransmitować
relearn [ˌɹiːˈlɜːn] relearnt [ˌɹiːˈlɜːnt],
relearned [ˌɹiːˈlɜːnd]
relearnt [ˌɹiːˈlɜːnt],
relearned [ˌɹiːˈlɜːnd]
uczyć się ponownie
relet [ˌɹiːˈlet] relet [ˌɹiːˈlet] relet [ˌɹiːˈlet] ponownie czynić dostępnym do wynajęcia
remake [ˌɹiːˈmeɪk] remade [ˌɹiːˈmeɪd] remade [ˌɹiːˈmeɪd] przerabiać, ponownie wytwarzać, produkować
rend [ɹend] rent [ɹent] rent [ɹent] drzeć, rozdzierać, targać, odrywać, rozłupywać
repay [ɹɪˈpeɪ] repaid [ɹɪˈpeɪd] repaid [ɹɪˈpeɪd] spłacać, zwracać pożyczkę, odpłacać (się), odwdzięczać się, rewanżować się
reread [ˌɹiːˈɹiːd] reread [ˌɹiːˈɹed] reread [ˌɹiːˈɹed] ponownie czytać
rerun [ˌɹiːˈɹʌn] reran [ˌɹiːˈɹæn] rerun [ˌɹiːˈɹʌn] ponownie uruchamiać, odtwarzać, puszczać, nadawać (program)
resell [ˌɹiːˈsel] resold [ˌɹiːˈsəʊld] resold [ˌɹiːˈsəʊld] odsprzedawać
reset [ˌɹiːˈset] reset [ˌɹiːˈset] reset [ˌɹiːˈset] ponownie ustawiać, zerować, resetować
resit [ˌɹiːˈsɪt] resat [ˌɹiːˈsæt] resat [ˌɹiːˈsæt] ponownie zdawać, poprawiać egzamin
retake [ˌɹiːˈteɪk] retook [ˌɹiːˈtʊk] retaken [ˌɹiːˈteɪkn̩] ponownie brać
retell [ˌɹiːˈtel] retold [ˌɹiːˈtəʊld] retold [ˌɹiːˈtəʊld] powtórzyć
rethink [ˌɹiːˈθɪŋk] rethought [ˌɹiːˈθoːt] rethought [ˌɹiːˈθoːt] ponownie przemyśleć
retread [ˌɹiːˈtɹed] retrod [ˌɹiːˈtɹɒd] retrodden [ˌɹiːˈtɹɒdn̩] ponownie deptać
retread [ˌɹiːˈtɹed] retreaded [ˌɹiːˈtɹedɪd] retreaded [ˌɹiːˈtɹedɪd] wulkanizować (regularny)
rewind [ˌɹiːˈwɑɪnd] rewound [ˌɹiːˈwaʊnd] rewound [ˌɹiːˈwaʊnd] przewijać
rewrite [ˌɹiːˈɹɑɪt] rewrote [ˌɹiːˈɹəʊt] rewritten [ˌɹiːˈɹɪtn̩] przepisywać, pisać ponownie, ulepszać
rid [ɹɪd] rid [ɹɪd],
ridded [ˈɹɪdɪd]
rid [ɹɪd],
ridded [ˈɹɪdɪd]
uwalniać, oczyszczać, eliminować, pozbywać się
ride [ɹɑɪd] rode [ɹəʊd] ridden [ˈɹɪdn̩] jeździć (konno, rowerem)
ring [ɹɪŋ] rang [ɹæŋ] rung [ɹʌŋ] dzwonić, telefonować, brzmieć, dźwięczeć
rise [ɹɑɪz] rose [ɹəʊz] risen [ˈɹɪzn̩] podnosić się, wstawać, powstawać, wznosić się, rosnąć, wzrastać
rive [ɹɑɪv] rived [ɹɑɪvd] riven [ˈɹɪvn̩],
rived [ɹɑɪvd]
rozłupywać (się)
run [ɹʌn] ran [ɹæn] run [ɹʌn] biec, śpieszyć się
saw [soː] sawed [soːd] sawn [soːn],
sawed [soːd]
piłować, rżnąć (zob. niżej pod tabelą)
say [seɪ]
– says [sez]
said [sed] said [sed] mówić (coś), wygłaszać, wypowiadać, wyrażać, odprawiać (mszę)
see [siː] saw [soː] seen [siːn] widzieć, spotykać się, rozumieć, wyobrażać sobie (zob. niżej pod tabelą)
seek [siːk] sought [soːt] sought [soːt] szukać, przeszukiwać, aportować, próbować
sell [sel] sold [səʊld] sold [səʊld] sprzedawać
send [send] sent [sent] sent [sent] posyłać, wysyłać, transmitować
set [set] set [set] set [set] umieszczać, stawiać, nastawiać, ustawiać, montować, regulować, mocować
sew [səʊ] sewed [səʊd] sewn [səʊn],
sewed [səʊd]
szyć
shake [ʃeɪk] shook [ʃʊk] shaken [ˈʃeɪkn̩] trząść, wstrząsać, potrząsać
shave [ʃeɪv] shaved [ʃeɪvd] shaved [ʃeɪvd],
shaven [ˈʃeɪvn̩]
golić, golić się
shear [ʃɪə] sheared [ʃɪəd],
shore [ʃoː]
sheared [ʃɪəd],
shorn [ʃoːn]
strzyc, przystrzygać, ciąć, ścinać
shed [ʃed] shed [ʃed] shed [ʃed] rzucać, zrzucać, tracić, lać, ronić, wydzielać, pozbywać się
shine [ʃɑɪn] shone [ʃɒn],
shined [ʃɑɪnd]
shone [ʃɒn],
shined [ʃɑɪnd]
świecić, błyszczeć, pobłyskiwać, lśnić
shit [ʃɪt] shit [ʃɪt],
shat [ʃæt],
shitted [ˈʃɪtɪd]
shit [ʃɪt],
shat [ʃæt],
shitted [ˈʃɪtɪd]
wypróżniać się, srać
shoe [ʃuː] shod [ʃɒd],
shoed [ʃuːd]
shod [ʃɒd],
shoed [ʃuːd]
zakładać buty, obuwać (się), podkuwać
shoot [ʃuːt] shot [ʃɒt] shot [ʃɒt] strzelać
show [ʃəʊ] showed [ʃəʊd] shown [ʃəʊn],
showed [ʃəʊd]
pokazywać
shrink [ʃɹɪŋk] shrank [ʃɹæŋk],
shrunk [ʃɹʌŋk]
shrunk [ʃɹʌŋk],
shrunken [ˈʃɹʌŋkn̩]
kurczyć się, zbiegać się w praniu
shrive [ʃɹɑɪv] shrove [ʃɹəʊv],
shrived [ʃɹɑɪvd]
shriven [ˈʃɹɪvn̩],
shrived [ʃɹɑɪvd]
spowiadać, rozgrzeszać
shut [ʃʌt] shut [ʃʌt] shut [ʃʌt] zamykać (się), zatrzaskiwać (się)
sing [sɪŋ] sang [sæŋ] sung [sʌŋ] śpiewać
sink [sɪŋk] sank [sæŋk],
sunk [sʌŋk]
sunk [sʌŋk],
sunken [ˈsʌŋkn̩]
tonąć, topić się, zagłębiać się
sit [sɪt] sat [sæt] sat [sæt] siedzieć, siadać, sadzać
slay [sleɪ] slew [sluː],
slayed [sleɪ]
slain [sleɪn] zabijać, powalać, uśmiercać
sleep [sliːp] slept [slept] slept [slept] spać
slide [slɑɪd] slid [slɪd] slid [slɪd],
slidden [ˈslɪdn̩]
ślizgać się, pośliznąć się
sling [slɪŋ] slung [slʌŋ] slung [slʌŋ] rzucać, strzelać z procy, podwieszać u pasa, przyprzęgać, podnosić pasem
slink [slɪŋk] slunk [slʌŋk] slunk [slʌŋk] podkradać się, skradać się
slit [slɪt] slit [slɪt] slit [slɪt] rozcinać, nacinać, rozłupywać, pękać wzdłuż
smell [smel] smelt [smelt],
smelled [smeld]
smelt [smelt],
smelled [smeld]
pachnieć, śmierdzieć, wąchać, czuć zapach
smite [smɑɪt] smote [sməʊt] smitten [ˈsmɪtn̩] uderzać, walnąć, grzmotnąć, porazić
sow [səʊ] sowed [səʊd] sown [səʊn],
sowed [səʊd]
siać, wysiewać
speak [spiːk] spoke [spəʊk] spoken [ˈspəʊkn̩] mówić, wygłaszać, porozumiewać się
speed [spiːd] sped [sped],
speeded [ˈspiːdɪd]
sped [sped],
speeded [ˈspiːdɪd]
pędzić, mknąć, śpieszyć się, jechać
regularny w znaczeniuː regulować szybkość
spell [spel] spelt [spelt],
spelled [speld]
spelt [spelt],
spelled [speld]
literować, sylabizować, zaklinać
spend [spend] spent [spent] spent [spent] wydawać (pieniądze), spędzać (czas)
spill [spɪl] spilt [spɪlt],
spilled [spɪld]
spilt [spɪlt],
spilled [spɪld]
rozlewać, rozsypywać
spin [spɪn] spun [spʌn],
span [spæn]
spun [spʌn] snuć, prząść, wirować, obracać (się)
spit [spɪt] spat [spæt],
spit [spɪt]
spat [spæt],
spit [spɪt]
pluć
spit [spɪt] spitted [ˈspɪtɪd] spitted [ˈspɪtɪd] nadziewać na rożno (regularny)
split [splɪt] split [splɪt] split [splɪt] rozłupywać, rozszczepiać, dzielić na części, rozdzielać
spoil [spɒɪl] spoilt [spɒɪlt],
spoiled [spɒɪld]
spoilt [spɒɪlt],
spoiled [spɒɪld]
psuć, uszkadzać
spoon-feed [ˈspuːnˌfiːd] spoon-fed [ˈspuːnˌfed] spoon-fed [ˈspuːnˌfed] karmić łyżką
spotlight [ˈspɒtlɑɪt] spotlit [ˈspɒtlɪt],
spotlighted [ˈspɒtˌlɑɪtɪd]
spotlit [ˈspɒtlɪt],
spotlighted [ˈspɒtˌlɑɪtɪd]
naświetlać sytuację
spread [spɹed] spread [spɹed] spread [spɹed] rozkładać, rozciągać, rozpościerać się, rozpowszechniać się, rozprzestrzeniać się
spring [spɹɪŋ] sprang [spɹæŋ],
sprung [spɹʌŋ]
sprung [spɹʌŋ] skakać, zaskakiwać, tryskać, sprężynować
stand [stænd] stood [stʊd] stood [stʊd] stać, stawiać, wstawać, znosić
steal [stiːl] stole [stəʊl] stolen [ˈstəʊln̩] kraść, skradać się
stick [stɪk] stuck [stʌk] stuck [stʌk] przylgnąć, przyklejać, tkwić, wbijać, wtykać
sting [stɪŋ] stung [stʌŋ] stung [stʌŋ] kłuć, żądlić
stink [stɪŋk] stank [stæŋk],
stunk [stʌŋk]
stunk [stʌŋk] śmierdzieć, cuchnąć
strew [stɹuː] strewed [stɹuːd] strewn [stɹuːn],
strewed [stɹuːd]
posypywać, rozrzucać
stride [stɹɑɪd] strode [stɹəʊd] stridden [ˈstɹɪdn̩] kroczyć, przekraczać
strike [stɹɑɪk] struck [stɹʌk] struck [stɹʌk],
stricken [ˈstɹɪkn̩]
strajkować, walić, uderzać, bić, tłuc, wybijać
string [stɹɪŋ] strung [stɹʌŋ] strung [stɹʌŋ] naciągać, napinać, wiązać, nizać, przywiązywać, nawlekać
strive [stɹɑɪv] strove [stɹəʊv],
strived [stɹɑɪvd]
striven [ˈstɹɪvn̩],
strived [stɹɑɪvd]
usiłować, dążyć, starać się
sublet [ˌsʌbˈlet] sublet [ˌsʌbˈlet] sublet [ˌsʌbˈlet] podnajmować
sunburn [ˈsʌnˌbɜːn] sunburnt [ˈsʌnˌbɜːnt],
sunburned [ˈsʌnˌbɜːnd]
sunburnt [ˈsʌnˌbɜːnt],
sunburned [ˈsʌnˌbɜːnd]
opalać się
swear [swɛə] swore [swoː] sworn [swoːn] przysięgać, kląć, przeklinać
sweat [swet] sweat [swet],
sweated [ˈswetɪd]
sweat [swet],
sweated [ˈswetɪd]
pocić się
sweep [swiːp] swept [swept] swept [swept] zamiatać, posuwać się, rozciągać się, sięgać
swell [swel] swelled [sweld] swollen [ˈswəʊln̩],
swelled [sweld]
puchnąć, nabrzmiewać, obrzmiewać, obrzękać
swim [swɪm] swam [swæm] swum [swʌm] pływać
swing [swɪŋ] swung [swʌŋ],
swang [swæŋ]
swung [swʌŋ] huśtać (się), kołysać (się), bujać (się), machać
take [teɪk] took [tʊk] taken [ˈteɪkn̩] brać
teach [tiːtʃ] taught [toːt] taught [toːt] uczyć (kogoś), nauczać
tear [tɛə] tore [toː] torn [toːn] drzeć, rwać, szarpać
telecast [ˈtelɪˌkɑːst] telecast [ˈtelɪˌkɑːst] telecast [ˈtelɪˌkɑːst] nadawać przez telewizję
tell [tel] told [təʊld] told [təʊld] mówić (komuś), powiedzieć, opowiadać
think [θɪŋk] thought [θoːt] thought [θoːt] myśleć, sądzić, uważać
thrive [θɹɑɪv] throve [θɹəʊv],
thrived [θɹɑɪvd]
thriven [ˈθɹɪvn̩],
thrived [θɹɑɪvd]
prosperować, kwitnąć, dobrze się rozwijać
throw [θɹəʊ] threw [θɹuː] thrown [θɹəʊn] rzucać, ciskać
thrust [θɹʌst] thrust [θɹʌst] thrust [θɹʌst] pchać, szturchać, atakować, napierać, dźgać, wbijać
tread [tɹed] trod [tɹɒd],
treaded [tɹed]
trodden [ˈtɹɒdn̩],
trod [tɹɒd]
stąpać, deptać; gnieść nogami
typecast [ˈtɑɪpˌkɑːst] typecast [ˈtɑɪpˌkɑːst] typecast [ˈtɑɪpˌkɑːst] obsadzać w typowej roli; szufladkować
typeset [ˈtɑɪpˌset] typeset [ˈtɑɪpˌset] typeset [ˈtɑɪpˌset] składać (tekst)
typewrite [ˈtɑɪpˌɹɑɪt] typewrote [ˈtɑɪpˌɹəʊt] typewritten [ˈtɑɪpˌɹɪtn̩] pisać na maszynie
unbend [ʌnˈbend] unbent [ʌnˈbent] unbent [ʌnˈbent] prostować (się), odprężać się, rozluźniać się, relaksować się
unbind [ʌnˈbɑɪnd] unbound [ʌnˈbaʊnd] unbound [ʌnˈbaʊnd] rozwiązywać, rozpuszczać
unclothe [ʌnˈkləʊð] unclothed [ʌnˈkləʊðd],
unclad [ʌnˈklæd]
unclothed [ʌnˈkləʊðd],
unclad [ʌnˈklæd]
rozbierać (się)
underbid [ˌʌndəˈbɪd] underbade [ˌʌndəˈbeɪd],
underbid [ˌʌndəˈbɪd]
underbidden [ˌʌndəˈbɪdn̩],
underbid [ˌʌndəˈbɪd]
składać lepszą ofertę, nie wykorzystywać w licytacji
undercut [ˌʌndəˈkʌt] undercut [ˌʌndəˈkʌt] undercut [ˌʌndəˈkʌt] podcinać, podmywać, podkopywać, hamować
underdo [ˌʌndəˈduː]
– underdoes [ˌʌndəˈdʌz]
underdid [ˌʌndəˈdɪd] underdone [ˌʌndəˈdʌn] robić coś nieodpowiednio
underfeed [ˌʌndəˈfiːd] underfed [ˌʌndəˈfed] underfed [ˌʌndəˈfed] głodzić, niedożywiać, dawać za mało jedzenia
undergird [ˌʌndəˈgɜːd] undergirded [ˌʌndəˈgɜːdɪd],
undergirt [ˌʌndəˈgɜːt]
undergirded [ˌʌndəˈgɜːdɪd],
undergirt [ˌʌndəˈgɜːt]
wzmacniać, podwiązywać, podkładać
undergo [ˌʌndəˈgəʊ] underwent [ˌʌndəˈwent] undergone [ˌʌndəˈgɒn] przechodzić, ulegać, zaznawać, doświadczać
underlie [ˌʌndəˈlɑɪ] underlay [ˌʌndəˈleɪ] underlain [ˌʌndəˈleɪn] leżeć (pod czymś), być podstawą, stanowić podstawę
undersell [ˌʌndəˈsel] undersold [ˌʌndəˈsəʊld] undersold [ˌʌndəˈsəʊld] zaniżać cenę, sprzedwać po niższej cenie, sprzedawać bez reklamy
undershoot [ˌʌndəˈʃuːt] undershot [ˌʌndəˈʃɒt] undershot [ˌʌndəˈʃɒt] strzelać i chybiać
understand [ˌʌndəˈstænd] understood [ˌʌndəˈstʊd] understood [ˌʌndəˈstʊd] rozumieć
undertake [ˌʌndəˈteɪk] undertook [ˌʌndəˈtʊk] undertaken [ˌʌndəˈteɪkn̩] przedsiębrać, brać na siebie, podejmować się, zobowiązywać się, obiecywać
underwrite [ˌʌndəˈɹɑɪt] underwrote [ˌʌndəˈɹəʊt] underwritten [ˌʌndəˈɹɪtn̩] podpisywać polisę; poręczać podpisem; zobowiązać się do zakupu po ustalonej cenie
undo [ʌnˈduː] undid [ʌnˈdɪd] undone [ʌnˈdʌn] rozwiązywać, rozpinać, rozpruwać, unieważniać, niszczyć, niweczyć
unfreeze [ʌnˈfɹiːz] unfroze [ʌnˈfɹəʊz] unfrozen [ʌnˈfɹəʊzn̩] rozmrażać, odmrażać
unsay [ʌnˈseɪ]
– unsays [ʌnˈsez]
unsaid [ʌnˈsed] unsaid [ʌnˈsed] cofać, odwoływać
unsling [ʌnˈslɪŋ] unslung [ʌnˈslʌŋ] unslung [ʌnˈslʌŋ] odprzęgać, odpinać od pasa
unstick [ʌnˈstɪk] unstuck [ʌnˈstʌk] unstuck [ʌnˈstʌk] rozklejać
unstring [ʌnˈstɹɪŋ] unstrung [ʌnˈstɹʌŋ] unstrung [ʌnˈstɹʌŋ] odsznurowywać, zdejmować ze sznura (np. perły), rozstrajać (nerwy)
unwind [ʌnˈwɑɪnd] unwound [ʌnˈwaʊnd] unwound [ʌnˈwaʊnd] rozwijać, odwijać, rozmotywać, relaksować się, odpoczywać
uphold [ʌpˈhəʊld] upheld [ʌpˈheld] upheld [ʌpˈheld] podtrzymywać, popierać, utrzymywać w mocy
upset [ʌpˈset] upset [ʌpˈset] upset [ʌpˈset] wywracać, wzburzać, niepokoić, denerwować, irytować, martwić, psuć, rozkuwać, rozklepywać
wake [weɪk] woke [wəʊk],
waked [weɪkt]
woken [ˈwəʊkn̩],
woke [wəʊk],
waked [weɪkt]
budzić (się)
waylay [ˌweɪˈleɪ] waylaid [ˌweɪˈleɪd] waylaid [ˌweɪˈleɪd] zasadzać się, czyhać
wear [wɛə] wore [woː] worn [woːn] mieć na sobie, nosić, być ubranym
wear [wɛə] wore [woː] wore [woː] wykonać zwrot (statku)
weave [wiːv] wove [wəʊv] woven [ˈwəʊvn̩] tkać, knuć, pleść, wplatać
wed [wed] wed [wed],
wedded [ˈwedɪd]
wed [wed],
wedded [ˈwedɪd]
poślubiać, brać ślub, wychodzić za mąż, żenić się
weep [wiːp] wept [wept] wept [wept] płakać, opłakiwać, lamentować, szlochać
wet [wet] wet [wet],
wetted [ˈwetɪd]
wet [wet],
wetted [ˈwetɪd]
zwilżać, zmaczać
win [wɪn] won [wʌn] won [wʌn] zwyciężać, wygrywać, przekonywać
wind [wɑɪnd] wound [waʊnd] wound [waʊnd] wić, owijać, obwijać, zwijać, nawijać, nakręcać, windować
withdraw [wɪðˈdɹoː] withdrew [wɪðˈdɹuː] withdrawn [wɪðˈdɹoːn] cofać (się), wycofywać (się), odsuwać (się), unieważniać
withhold [wɪðˈhəʊld] withheld [wɪðˈheld] withheld [wɪðˈheld] wstrzymywać, powstrzymywać, hamować, odmawiać
withstand [wɪðˈstænd] withstood [wɪðˈstʊd] withstood [wɪðˈstʊd] opierać się, przeciwstawiać się, powstrzymywać, wytrzymywać
work [wɜːk] worked [wɜːk],
wrought [ɹoːt]
worked [wɜːk],
wrought [ɹoːt]
pracować
formy nieregularne są dziś już archaiczne
wring [ɹɪŋ] wrung [ɹʌŋ] wrung [ɹʌŋ] wyżymać, wykręcać, wyciskać, ściskać (rękę)
write [ɹɑɪt] wrote [ɹəʊt] written [ˈɹɪtn̩] pisać

Uwaga:

I lie = leżę lub kłamię, I lay = leżałem lub kładę

Czasowniki modalne

I forma II forma znaczenie
can [kæn], [kən], [kn̩]
– cannot [kəˈnɒt]
– can’t [kɑːnt]
could [kʊd], [kəd], [kd]
– couldn’t [ˈkʊdn̩t]
móc, być w stanie, umieć, potrafić
dare [dɛə]
– daren’t [dɛənt]
  śmieć, mieć śmiałość
have to [ˈhæftə]
– has to [ˈhæstə]
had to [ˈhædtə] musieć (być zmuszonym)
may [meɪ] might [mɑɪt]
– mightn’t [ˈmɑɪtn̩t]
móc, być wolno
must [mʌst], [məst]
– mustn’t [ˈmʌsn̩t]
  musieć (z powodu chęci)
przeczenie: nie wolno, nie można
need [niːd]
– needn’t [ˈniːdn̩t]
  potrzebować
przeczenie: nie musieć
  ought [oːt]
– oughtn’t [ˈoːtn̩t]
powinien
shall [ʃæl], [ʃəl], [ʃl]
– ’ll [l]
– shan’t [ʃɑːnt]
should [ʃʊd], [ʃəd], [ʃd]
– shouldn’t [ˈʃʊdn̩t]
będzie (czas przyszły), powinien
  used [juːst]
– usedn’t [ˈjuːstn̩t]
zwykle (coś robił)
will [wɪl], [wəl]
– ’ll [l]
– won’t [wəʊnt]
would [wʊd], [wəd]
– ’d [d]
– wouldn’t [ˈwʊdn̩t]
będzie (czas przyszły), chce

Pełna lista wszystkich 24 operatorów

nr I forma operatora II forma operatora
1-5 am, is, are was, were
6-8 have, has had
9-11 do, does did
12-13 will would
14-15 shall should
16-17 can could
18-19 may might
20 must  
21   ought to
22 need  
23   used to
24 dare  

Jeśli twoja przeglądarka nie akceptuje polecenia Object, wczytaj ten dokument